Obchodní podmínky prodeje nových vozů

Obchodní podmínky prodeje nových vozů

 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VOZIDEL OPEL

 dále jen „Podmínky“
 
Autorizovaný prodejce vozidel značky OPEL (dále jen „prodávající“ či „dodavatel“) je smluvním distributorem nových vozidel značky OPEL na základě koncesionářské smlouvy se společností O Automobil Import s.r.o. (dále jen „importér“).
 
Importér uvádí na trh nová vozidla značky OPEL v rámci kvantitativní a kvalitativní selektivní distribuce, a to plně v souladu s evropským nařízením 330/2010. Na tomto základě je importér oprávněn nepovolit prodej nových vozů prostřednictvím dodavatele nikomu jinému, než:
 
 1. jiným autorizovaným prodejcům v síti OPEL působících na území Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku
 2. finálnímu/koncovému zákazníkovi, a to bez dalšího ohledu na jeho bydliště v EU, nebo na skutečnost, zda kupují nový vůz přímo či přes zprostředkovatele.
Naopak, importér je oprávněn zakázat, přičemž pro účely kupní smlouvy zakázal, svým autorizovaným prodejcům prodávat nová vozidla překupníkům, a to za předpokladu, že tito nerespektují/nedodržují pravidla výběru, která se vážou k autorizovanému prodejci nových vozů značky OPEL.
 
Dodavatel a objednatel – nepodnikatel uvedený v záhlaví objednávky (dále jen „objednatel“) okamžikem řádného vyplnění a podpisem objednávky, popřípadě tím, že objednatel učinil závaznou písemnou objednávku vozidla a dodavatel tuto objednávku písemně potvrdil, uzavřeli s vědomím zde uvedeného kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“ či „objednávka“) na vozidlo značky OPEL (dále jen „předmět koupě“ či „vozidlo“).
 
Objednatel a dodavatel dále společně také jako „smluvní strany“, či každá samostatně „smluvní strana“.
 
 
Článek I – ZÁLOHA
 
 1. Pokud dohodou mezi objednatelem a dodavatelem není stanoveno jinak, rovná se výše zálohy na kupní cenu vozidla částce odpovídající 10% z celkové kupní ceny za předmět koupě vč. DPH dle kupní smlouvy. Včasné neuhrazení zálohy nemá vliv na platnost uzavřené kupní smlouvy a na povinnost plnit podmínky z ní vyplývající, zejména uhradit kupní cenu za předmět koupě.
 2. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel není povinen objednat pro objednatele předmět koupě, dokud objednatel v plné výši neuhradí dohodnutou zálohu na kupní cenu, po tuto dobu tedy dodavatel není v prodlení s dodáním předmětu koupě.
 3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že objednatel neuhradí zálohu na kupní cenu ke smluvenému dni. V případě porušení povinnosti řádně a včas zaplatit smluvenou zálohu na kupní cenu, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč vč. DPH, splatnou následujícím dnem ode dne, který byl na základě dohody mezi dodavatelem a objednatelem stanoven jako poslední den, kdy mohla být záloha na kupní cenu zaplacena.
 
Článek II – OBJEDNÁVKA a DODÁNÍ VOZIDLA
 
 1. Na základě kupní smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek v ní stanovených a v souladu s těmito Podmínkami dodat objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v kupní smlouvě a v souladu s těmito Podmínkami předmět koupě převzít a zaplatit za něj dodavateli kupní cenu.
 2. Vozidlo je definováno prodejním označením uvedeným v kupní smlouvě.
 3. Objednatel bere na vědomí, že společnost Opel Automobile GmbH (dále jen „výrobce“), resp. importér jsou oprávněni provést úpravy vozidel týkající se vzhledu, vybavení či jejich technického provedení, jež považují za užitečné vzhledem k aktuálnímu technickému vývoji. Objednatel má nicméně možnost v objednávce specifikovat zvláštní výbavu, resp. doplňky, které u vozidla požaduje nad poskytovanou standardní výbavu vozidla (dále jen „zvláštní výbava“).
 4. Objednatel je povinen v kupní smlouvě řádně specifikovat jakoukoliv zvláštní výbavu. Na jakákoliv doplnění zvláštní výbavy po uzavření kupní smlouvy nebude brán zřetel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. Dodavatel je oprávněn požadavek na zvláštní výbavu odmítnout v případě, kdy nebude moci zaručit dodání vozidla s požadovanou zvláštní výbavou. Prohlášení o možnosti dodat vozidlo se zvláštní výbavou činí dodavatel s ohledem na skutečnosti, které jsou dodavateli známy v době uzavření kupní smlouvy. Dodavatel není odpovědný za nemožnost dodání předmětu koupě se zvláštní výbavou, pokud tuto nemožnost nezpůsobil.
 6. Pokud není možné dodat předmět koupě v objednaném provedení a výbavě, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na změně této specifikace, a to i formou uzavření nové kupní smlouvy. Pokud nebude objednatel se změnou souhlasit, má právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy a vracení zálohy na kupní cenu bez příslušenství.
 7. Dodavatel splní svou povinnost dodat vozidlo jeho předáním objednateli poté, co objednatel dodavateli v plné výši uhradí kupní cenu vozidla. Dokud objednatel v plné výši neuhradí kupní cenu za předmět koupě, není dodavatel v prodlení s dodáním předmětu koupě.
 8. Místem předání je sídlo dodavatele, u něhož bylo vozidlo objednáno, pokud se strany nedohodnou jinak.
 9. Objednatel nabude vlastnické právo k vozidlu okamžikem převzetí vozidla. V případě, že dodavatel umožní vozidlo objednatelem převzít předtím, než bude objednatelem uhrazena v plné výši kupní cena, přechází vlastnické právo k vozidlu na objednatele okamžikem úplné úhrady kupní ceny dodavateli.
 10. Pokud dodavatel z důvodů na jeho straně nedodá objednateli předmět koupě ve lhůtě 30 dnů po dni uvedeném v kupní smlouvě jako termín dodání, je objednatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na předmět koupě, vyjma případu, kdy předmět koupě nebyl dodán ve lhůtě 30 dnů z důvodů prodlení způsobeného vyšší mocí, zejména v souvislosti s
  •  požárem
  •  záplavami
  •  pracovně-kolektivními spory u výrobce, jeho dodavatelů nebo subdodavatelů, importéra, jakož i u dodavatele
  •  vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a opatřeními přijatými příslušnými orgány veřejné moci v souvislosti s jejich vyhlášením
  •  skutečností, že nastala krizová situace a příslušnými orgány veřejné moci byla přijata opatření v souvislosti s tím, že tato krizová situace nastala.

 11. Není-li stranami dohodnuto jinak, je dodavatel povinen nejméně pět pracovních dní předem prokazatelně formou smluvenou v objednávce vyrozumět objednatele o datu, kdy si bude moci převzít předmět koupě (dále jen „vyrozumění o datu převzetí“).
 12. Není-li v objednávce stanoveno jinak, vyrozumí dodavatel objednatele o tom, kdy si bude moci převzít předmět koupě prostřednictvím telefonického kontaktu, který objednatel uvede v objednávce. V případě, že se dodavateli ani po opakovaném pokusu nepodaří spojit se s objednatelem prostřednictvím telefonického kontaktu během 48 hodin od prvního takového pokusu, zašle dodavatel objednateli vyrozumění o datu převzetí prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou objednatel uvede v objednávce, nebo dodavateli jinak prokazatelně sdělí. Platí, že vyrozumění o datu převzetí předmětu koupě je doručeno nejpozději odesláním zprávy o této skutečnosti na e-mailovou adresu objednatele.
 13. Skutečnost, že objednatel nepřevezme předmět koupě do deseti dnů od data uvedeného ve vyrozumění o datu převzetí (dále jen „řádné vyzvednutí předmětu koupě“), je považována za porušení smlouvy hrubým způsobem, která zakládá právo dodavatele odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s objednatelem.
 14. Dodavatel nevyužije práva odstoupit od kupní smlouvy dle odst. 13 tohoto článku Podmínek za předpokladu, že objednatel před uplynutím lhůty pro řádné vyzvednutí předmětu koupě požádá dodavatele o možnost vyzvednout předmět koupě v dodatečné lhůtě a dodavatel této žádosti vyhoví a písemně požadavek objednatele potvrdí (dále jen „dohoda o vyzvednutí předmětu koupě v dodatečné lhůtě“).
 15. Za porušení smlouvy objednatelem dle odst. 13 tohoto článku Podmínek těchto Podmínek se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny za předmět koupě vč. DPH dle kupní smlouvy, za předpokladu, že nedojde k dohodě o vyzvednutí předmětu koupě v dodatečné lhůtě.
 16. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli parkovné ve výši 300,- Kč s DPH za každý započatý den ode dne následujícího po dni, v němž uplynula lhůta k řádnému vyzvednutí předmětu koupě
  •  až do převzetí vozidla objednatelem, a to i v případě, že došlo k dohodě o vyzvednutí předmětu koupě v dodatečné lhůtě
  •  do dne účinnosti odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele
  •  do dne účinnosti uplatnění práva na jednostranné zrušení kupní smlouvy zaplacením odstupného ze strany objednatele
  •  nebo do 30 dnů od data uvedeného ve vyrozumění o datu převzetí, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve

 17. Objednatel bere na vědomí, že při prodeji skladového vozu, který má být na přání objednatele upraven, je na základě platné a účinné legislativy stanovena povinnost provést registraci vozidla do registru silničních vozidel před provedením jakýchkoli montážních úprav vozidla, které mění údaje zapsané v prohlášení o shodě (COC list) vydané výrobcem nebo jeho zástupcem. Dodavatel není odpovědný za případné časové prodlení s dodáním vozidla způsobeným v souvislosti s tímto postupem.
 18. Dodavatel se zavazuje, že po předání předmětu koupě poskytne objednateli smluvní záruku za jakost předmětu koupě a zajistí poskytování asistenčních služeb OPEL, a to dle podmínek uvedených v dokumentu „PODMÍNKY SMLUVNÍ ZÁRUKY PRO VOZIDLA OPEL“ (dále jen „Záruční podmínky“), jež spolu s těmito Podmínkami tvoří součást kupní smlouvy. 

 

Článek III – ODSTUPNÉ

 1. Objednatel je oprávněn jednostranně zrušit svůj závazek plynoucí z uzavřené kupní smlouvy v případě, že prodejci zaplatí odstupné ve výši 10 % z celkové kupní ceny za předmět koupě vč. DPH k pokrytí nákladů dodavatele způsobených zmařeným obchodem. K právnímu jednání objednatele směřujícího k uplatnění práva jednostranně zrušit závazek z kupní smlouvy zaplacením odstupného učiněnému poté, co objednatel převzal předmět koupě, se nepřihlíží.
 2. Pokud objednatel nepřevezme předmět koupě do 30 dnů od data uvedeného ve vyrozumění o datu převzetí, platí, že uplatnil právo jednostranně zrušit závazek z kupní smlouvy zaplacením odstupného. V takovém případě je dodavatel oprávněn na odstupné započíst zálohu na kupní cenu.

 

Článek IV – KUPNÍ CENA a FINANCOVÁNÍ

 1. Kupní cenou se rozumí cena za předmět koupě uvedená v kupní smlouvě a stanovená podle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Tato cena je zaručena až do uplynutí doby pro dodání předmětu koupě a v případě překročení této doby bez zavinění objednavatele, až do dodání předmětu koupě s výjimkou následujících případů:
  •  objednatel výslovně v objednávce uvedl, že odmítá dodání dříve než za tři měsíce od uzavření kupní smlouvy,
  •  rozdíl mezi kupní cenou stanovenou podle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy a skutečnou kupní cenou za předmět koupě je způsoben změnou právních předpisů, technickými, daňovými nebo jinými úpravami nařízenými příslušnými správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci,
  •  rozdíl v kupní ceně předmětu koupě je způsoben vyšší mocí, zejména v souvislosti s
       •  požárem
       •  záplavami
       •  pracovně-kolektivními spory u výrobce, jeho dodavatelů nebo subdodavatelů, importéra, jakož i u dodavatele
       •  vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a opatřeními přijatými příslušnými orgány veřejné moci v souvislosti s jejich vyhlášením
       •  skutečností, že nastala krizová situace a příslušnými orgány veřejné moci byla přijata opatření v souvislosti s tím, že tato krizová situace nastala.

  V těchto případech bude kupní cena za předmět koupě stanovena odlišně od kupní ceny uvedené v objednávce, a to podle skutečné ceny předmětu koupě uvedené v ceníku dodavatele platném ke dni dodání předmětu koupě.

 2. V případě podstatného překročení kupní ceny sjednané v objednávce je objednatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Podstatným překročením sjednané kupní ceny se pro účely těchto Podmínek rozumí překročení kupní ceny o více než 5 %
 3. Při úhradě kupní ceny v hotovosti je tato splatná nejpozději ke dni dodání předmětu koupě. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele, uvedený v objednávce. Předmět koupě může být objednateli vydán pouze v případě, že objednatel uhradil celkovou kupní cenu.
 4. Kupní cenu je objednatel povinen uhradit nejpozději spolu s dodáním předmětu koupě. Hradí-li objednatel kupní cenu v hotovosti, je povinen vždy respektovat podmínky zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. Hradí-li kupní cenu bankovním převodem, považuje se kupní cena za uhrazenou okamžikem připsání částky odpovídající kupní ceně na učet dodavatele, uvedený v objednávce.
 5. Způsob financování koupě vozidla je uveden v kupní smlouvě. Pokud objednatel projeví zájem změnit ustanovení o způsobu financování, zavazuje se dodavatel se změnou vyjádřit souhlas. Objednatel bere na vědomí, že bude v případě změny způsobu financování odpovídat za případné finanční sankce ze strany třetích osob.

 

ČLÁNEK V – ODKUP OJETÉHO VOZIDLA NA PROTIÚČET

Dohodnou-li se tak smluvní strany v Objednávce, předá objednatel dodavateli ojeté vozidlo, přičemž dodavatel stanoví jeho zůstatkovou cenu vzhledem k aktuální situaci na trhu s ojetými vozidly (dále jen „zůstatková cena“). V takovém případě bude zůstatková cena započtena na kupní cenu za předmět koupě, objednatel tedy za předmět koupě zaplatí rozdíl mezi kupní cenou za předmět koupě dle objednávky a zůstatkovou cenou. Případné odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu má za následek zánik závazku, jehož předmětem je odkup ojetého vozidla dodavatelem. Pokud bylo mezitím ojeté vozidlo dodavatelem prodáno třetí osobě, bude objednateli navrácena částka odpovídající zůstatkové ceně.

 

ČLÁNEK VI – ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Jakýkoliv spor vzniklý ohledně výkladu a plnění kupní smlouvy, který nebude moci být urovnán smírným jednáním mezi stranami, bude vyřešen věcně a místně příslušným soudem.
 2. V případě, že dojde mezi stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy a spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

ČLÁNEK VII – PROHLÁŠENÍ K ÚDAJŮM UVEDENÝM V INFOMAČNÍCH A MARKETINGOVÝCH MATERIÁLECH

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ uvedené v obchodní a produktové dokumentaci vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Hodnoty uvedené v prohlášení o shodě výrobce (COC listu) odpovídají zvolené specifikaci vozidla a mohou se lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu. Skutečná spotřeba paliva různých verzí téhož modelu se dále může lišit v závislosti na nainstalované doplňkové výbavě. Objednatel objednáním doplňkové výbavy, zejména pokud se jedná o příslušenství a vybavení, které není zohledněno v prohlášení o shodě (COC listu), bere na vědomí, že skutečně naměřené hodnoty spotřeby paliva a produkce emisí CO₂ se mohou lišit od údajů uvedených v obchodní a produktové dokumentaci. Dále bere objednatel na vědomí, že tyto odchylky mohou být způsobeny výše uvedenými vlivy a mimo jiné právě prvky doplňkové výbavy a příslušenství, které objednatel zvolil, a že tyto odchylky jdou k jeho tíži. Dodavatel, importér ani výrobce za tyto odchylky nejsou odpovědni.

 

ČLÁNEK VIII – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Objednateli náleží práva z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění práv z vadného plnění se rozlišuje vadné plnění, které je podstatným a které nepodstatným porušením smlouvy.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
  •  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  •  na odstranění vady opravou věci
  •  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  •  odstoupit od smlouvy.

 3. Objednatel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva z vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, přestože by mu jinak náležela práva z vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Práva z vadného plnění náleží objednateli okamžikem předání vozidla objednateli.
 7. Objednatel je povinen oznámit dodavateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vada musí být objednatelem oznámena do dvou let po předání vozidla.
 8. Práva z vadného plnění může objednatel uplatnit po předložení předmětné objednávky/kupní smlouvy na vozidlo u kteréhokoliv autorizovaného opravce značky OPEL.
 9. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. V případě, že je k odstranění vady vozidla zapotřebí, aby dodavatel příp. opravce vozidlo převzal, dodavatel příp. opravce potvrdí při oznámení vady objednatelem převzetí vozidla k vyřízení reklamace. Dodavatel je povinen objednateli, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy takový objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace takový objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. V případě, že objednatel reklamuje vadu dílu, který nebyl součástí vozidla na základě kupní smlouvy a který se součástí vozidla stal v důsledku instalace, kterou neprovedl dodavatel nebo autorizovaný opravce značky OPEL, nebo namítá-li objednatel, že si takový díl neuchoval vlastnosti v souladu se zárukou za jakost poskytnutou dodavatelem, je objednatel povinen svá práva z vadného plnění, či záruky za jakost uplatnit následujícím způsobem:
  •  Objednatel přistaví vozidlo, jehož je díl součástí, spolu s nainstalovaným dílem, tedy v okamžiku, kdy objednatel uplatňuje práva z vadného plnění či záruky za jakost, je díl nainstalován na vozidle
  •  Objednatel dodavateli nebo autorizovanému opravci umožní disponovat s vozidlem na dobu nezbytnou k posouzení tvrzených vad, či jakosti v souladu s příslušnou legislativou tak, aby mohl dodavatel krom posouzení tvrzených vad a jakosti dílu ověřit i jeho instalaci v souladu se standardy značky OPEL.

  Uvedená povinnost objednatele přistavit vozidlo a povinnost umožnit dodavateli nebo autorizovanému opravci dispozici s takovým vozidlem platí i v případě, že objednatel reklamuje vadu vozidla, jehož součástí je díl, který nebyl součástí vozidla na základě kupní smlouvy a který se součástí vozidla stal v důsledku instalace, kterou neprovedl dodavatel nebo autorizovaný opravce značky OPEL. V případě, že výše uvedený postup nebude ze strany objednatele dodržen, zejména nebude-li přistaveno vozidlo s nainstalovaným dílem, ztrácí tím objednatel veškerá práva z vadného plnění či záruky za jakost ve vztahu k takové tvrzené vadě.

 12. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět koupě vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
  •  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu koupě,
  •  použil-li objednatel předmět koupě ještě před objevením vady,
  •  nezpůsobil-li objednatel nemožnost vrácení předmětu koupě v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  •  prodal-li objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li předmět koupě při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí objednatel dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 13. Objednateli nenáleží právo odstoupit od smlouvy v případě, že byl předmět koupě upraven na přání objednatele. Pro účely posouzení, zda objednateli právo náleží, se předmět koupě posoudí jako upravený na přání objednatele v případech, kdy objednatel uzavírá kupní smlouvu na předmět koupě, který dodavatel nečerpá z vlastních skladových zásob nebo ze zásob importéra či výrobce. Pokud dodavatel přesto umožní objednateli odstoupit od kupní smlouvy na předmět koupě upravený na přání objednatele, vyhrazuje si právo vrátit objednateli kupní cenu poníženou o částku, o kterou se snížila hodnota předmětu koupě, nejméně však o částku odpovídající 30 % kupní ceny předmětu koupě dle kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK IX – PŘESTAVBY VOZIDEL

 1. Objednatel bere na vědomí, že v případě pozměnění předmětu koupě přestavbou způsobem, kdy došlo k instalaci zařízení nebo k zásahu do šasi nebo karoserie předmětu koupě, zejména
  •  pro potřeby ochrany a ukotvení nákladu
  •  pro potřeby ochrany nákladového prostoru

  a/nebo aby mohl být předmět koupě využit
  •  ke campingovým a obytným účelům
  •  pro poskytování péče a služeb záchranného systému, nebo péče a služeb obdobných
  •  pro potřeby osob s tělesným postižením
  •  k chladírenským a mrazírenským účelům
  •  jako odtahové vozidlo

  (dále jen „přestavba“)

  bere objednatel na vědomí, že za vady
  •  jednotlivých zařízení a věcí do předmětu koupě instalovaných v souvislosti s přestavbou
  •  spočívající nebo vzniklé v důsledku nedostatku odborného a technického provedení přestavby
  •  předmětu koupě vzniklé v souvislosti s přestavbou

  se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti plynoucí ze smlouvy o dílo, kterou uzavřel objednatel s přestavbářem, dodavatel z tohoto důvodu za vady uvedené v tomto článku neodpovídá.

 2. Objednatel bere na vědomí, že přestavbou dle předchozího odstavce dojde k takové změně předmětu koupě, která při uplatnění práv z vadného plnění vylučuje objednatelovo právo odstoupit od smlouvy a právo na dodání nové věci v souladu s § 2110 občanského zákoníku.
 3. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy je přestavba provedena způsobem neslučujícím se s pokyny importéra, dodavatele nebo výrobce nenáleží objednateli práva ze smluvní záruky dle Záručních podmínek.

 

ČLÁNEK X – PRODEJ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM a PRODEJ MIMO PROVOZOVNU

 1. Tento článek Podmínek se uplatní
  •  v případě, že objednatel objedná vozidlo s využitím komunikačních prostředků, jež umožňují uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti objednatele a dodavatele, tedy s využitím prostředků komunikace na dálku, a to výlučně prostřednictvím telefonické nebo elektronické objednávky na webových stránkách dodavatele,
  •  na kupní smlouvu uzavřenou mimo provozovnu dodavatele,

  dále jen „distanční prodej“.

 2. Objednatel bere na vědomí, že kupní smlouva na předmět koupě je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel přijme jeho nabídku na uzavření kupní smlouvy, tj. okamžikem, kdy dodavatel potvrdí objednávku objednatele, a to tak, že objednateli zašle kupní smlouvu, tyto Podmínky a případně další dokumenty v písemné formě prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou objednatel dodavateli k tomuto účelu sdělí, pokud se objednatel s dodavatelem prokazatelně nedohodne na jiném způsobu potvrzení objednávky.
 3. V rozsahu práv a povinností neupravených v tomto oddílu, zejména s ohledem na
  •  podmínky technického provedení objednávky,
  •  ujednání o výši a platbě zálohy a kupní ceny,
  •  předání předmětu koupě,
  •  práva z vadného plnění,
  •  smluvní záruku vozidla,
  •  smluvní pokuty a parkovné,

  a v případech, kdy to nevylučují kogentní ustanovení právních předpisů, se na distanční prodej použije obecná úprava těchto Podmínek a Záručních podmínek.

 4. V případě distančního prodeje je objednatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí předmětu koupě. Náklady spojené s navrácením předmětu koupě v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese objednatel.
 5. Objednatel bere na vědomí, že při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce a v případě, kdy bylo vozidlo registrováno v registru vozidel, bude objednateli vrácena kupní cena ponížená o částku, o kterou se snížila hodnota tohoto vozidla v důsledku jeho registrace, nejméně však o částku odpovídající 30 % kupní ceny vozidla dle kupní smlouvy.
 6. Objednateli nenáleží právo odstoupit od smlouvy v případě, že byl předmět koupě upraven na přání objednatele. Pro účely posouzení, zda objednateli právo náleží, se předmět koupě posoudí jako upravený na přání objednatele v případech, kdy objednatel uzavírá kupní smlouvu na předmět koupě, který dodavatel nečerpá z vlastních skladových zásob nebo ze zásob importéra či výrobce. Pokud dodavatel přesto umožní objednateli odstoupit od kupní smlouvy na předmět koupě upravený na přání objednatele, vyhrazuje si právo vrátit objednateli kupní cenu poníženou o částku, o kterou se snížila hodnota předmětu koupě, nejméně však o částku odpovídající 30 % kupní ceny předmětu koupě dle kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK XI – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Objednatel bere na vědomí, že vozidlo již registrované v registru vozidel nelze považovat za nové vozidlo, rovněž se objednatel zavazuje takto registrované vozidlo nevydávat za nové vozidlo při případné nabídce ke koupi adresované třetím osobám. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce je považováno za závažné porušení kupní smlouvy a je sankciováno smluvní pokutou ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), přičemž uvedenou pokutu je objednatel povinen uhradit dodavateli ve lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení takové smluvní pokuty.
 2. Ustanovení o smluvních pokutách dle čl. I odst. 3, čl. II. odst. 15 a článku XI. odst. 1, parkovném dle článku II. odst. 16 a odstupném dle článku III. těchto Podmínek se nepoužijí, pokud objednatel ukončí ze své vůle kupní smlouvu na základě ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele.
 3. Dodavatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Dodavatel se zavazuje změnu objednateli oznámit elektronicky prostřednictvím e-mailu uvedeném v objednávce, popřípadě prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu bydliště objednatele, pokud objednatel e-mail neuvedl na objednávce. V případě změny těchto Podmínek, za nichž jsou poskytovány servisní služby, bude postupováno podle podmínek platných v době poskytnutí servisních služeb. Změna obsahu Podmínek nemá vliv na práva z vadného plnění objednatele zaručená příslušnými právními předpisy.
 4. Kupní smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží dodavatel, objednatel a importér.
 5. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Podmínek.
 6. Tyto Podmínky, s jejichž obsahem se objednatel seznámil, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou jejím podpisem oběma smluvními stranami. V případě distančního prodeje je kupní smlouva uzavřena v souladu s článkem X odst. 2 těchto Podmínek.

Objednatel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s těmito Podmínkami, jejich obsahu rozumí a s jejich zněním souhlasí. Dále prohlašuje, že mu byl obsah těchto Podmínek dostatečně vysvětlen, přičemž výše uvedené stvrzuje svým podpisem.