Poptejte ONLINE libovolný vůz a získejte poukaz na dodatečný bonus 3000 Kč
Obchodní podmínky prodeje nových vozů Opel

Obchodní podmínky prodeje nových vozů Opel

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE NOVÝCH VOZIDEL ZNAČKY OPEL

 

Tyto Obchodní podmínky prodeje nových vozidel značky Opel (dále jen OPP) upravují vztahy mezi autorizovaným prodejcem (dále také prodávající) a kupujícím (dále také kupující), vznikající při koupi osobních a užitkových vozů značky Opel. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním OPP.

 

Článek I.

VZNIK A ÚČINNOST SMLOUVY

 

Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

Článek II.

KUPNÍ CENA

 

1.      Kupní cena je uvedena ve smlouvě. Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou (dále jen cena) se rozumí cena  vozu a příslušenství platná v den uzavření kupní smlouvy dle ceníku prodávajícího. Kupní cena je včetně daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění.

2.      Cena může být prodávajícím jednostranně změněna v souvislosti s technickými úpravami vozu, provedenými na základě rozhodnutí správních orgánů nebo požadavků výrobce. To neplatí pokud je kupující spotřebitel. V takovém případě může být cena změněna pouze dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nedojde-li k dohodě, může kdokoliv ze smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit.

  

Článek III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.      Pokud není písemně sjednáno jinak, cena se hradí takto:

-       kupující uhradí prodávajícímu zálohu v dohodnuté výši (minimálně 10 %), a to v hotovosti v den podpisu kupní smlouvy k rukám prodávajícího nebo bezhotovostním převodem nejpozději do 5-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

-       nejpozději v den odevzdání vozu uhradí kupující doplatek ceny prodávajícímu v hotovosti nebo bezhotovostním převodem, přičemž však v den odevzdání vozu musí být příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

2.      Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

Článek IV.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ

 

1.      Vůz zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení ceny.

2.      Nebezpečí škody přechází na kupujícího odevzdáním vozu kupujícímu.

 

Článek V.

DODACÍ PODMÍNKY

 

1.      Prodávající odevzdá vůz kupujícímu v místě plnění, kterým je provozovna prodávajícího.

2.      Předpokládaný termín odevzdání uvedený v kupní smlouvě, je pouze orientační a o přesném termínu odevzdání bude prodávající kupujícího vhodným způsobem informovat. V případě, že však prodávající překročí předpokládaný termín odevzdání o více než 8 týdnů, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.      Kupující je povinen vůz převzít do 10-ti dnů ode dne, který prodávající kupujícímu oznámí jako den pro odevzdání vozu kupujícímu.

 

Článek VI.

ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

1.      Kupující je povinen při převzetí vůz prohlédnout a v případě zjevné vady (i chybějící příslušenství) vytknout vadu v předávacím protokolu a vůz převzít. Později uplatněné právo nebude uznáno.

2.      Záruka za jakost a její podmínky jsou stanoveny v OPP a servisní knížce k vozu.  Odchylná ustanovení v OPP mají přednost před zněním servisní knížky. Podmínky stanovené v servisní knížce jsou pro kupujícího závazné a jsou součástí kupní smlouvy. Kupující má v rámci záruky za jakost právo pouze na odstranění vady opravou a nemůže zejména odstoupit od kupní smlouvy, požadovat výměnu vozu nebo slevu z kupní ceny. Kupující v rámci záruky nemůže požadovat na prodávajícím náhradu škody či jiné újmy v souvislosti s vadou vozu, náklady spojené s uplatněním práva z vadného plnění a náklady vzniklé v souvislosti s vadou vozu, resp. se těchto práv kupující vzdává. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu vozu oprávněně, záruční doba i lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění běží (nestaví se) i po dobu, po kterou kupující nemůže vadný vůz užívat.

3.      Předchozím odstavcem nejsou dotčena zákonná práva kupujícího z vadného plnění, kupující se však vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou vozu jakož i práva na náklady spojené s uplatněním práva z vadného plnění a na náklady vzniklé v souvislosti s vadou vozu. K ustanovení tohoto odst. 3 OPP se nepřihlíží v případě, že se na kupní smlouvu použijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ust. § 2158 a násl. obč. zák.

4.      Tento odstavec 4. se použije pouze v případě, je-li kupujícím spotřebitel. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se zákonných práv z vadného plnění, dalších zákonných práv kupujícího, která se ke koupi vozu vážou, a poskytnutá záruka za jakost vozu, prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá kupujícímu, že vůz při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u vozu, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li vůz vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového vozu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti vozu, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového vozu, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže vůz řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového vozu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu vozu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový vůz bez vad, vyměnit jeho součást nebo vůz opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím vozu věděl, že vůz má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li vůz vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o vůz prodávaný za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu vozu právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, nebo v případě opravy, u kterékoli autorizované opravny vozidel Opel, která je prodávajícím určena k provedení opravy a která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.

5.      Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající mu potvrdí písemně, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran.

6.      V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající reklamaci vyřídí dle svých možností a charakteru vady co nejdříve. V případě zamítnutí reklamace je kupující povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením vady vozu či montáže. Toto neplatí, jestliže kupujícím je spotřebitel.

7.      Kupující je povinen vůz důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit prodávajícímu při převzetí Vozu zjištěné vady nebo poškození. Ostatní vady musí kupující oznámit prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit). V případě nesplnění kterékoliv povinnosti kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění kupujícímu přiznáno.

8.      Výrobci vozidel Opel (dále jen výrobce) a dovozci vozidel Opel (dle jen dovozce) je vyhrazeno právo provádět u vozu bez předchozího upozornění změny v technických parametrech, konstrukci, vybavení, použitých materiálech, vnějším provedení, barevném odstínu, nebo jiné úpravy v rozsahu povoleném příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma podstatných změn vlastností a výbavy, výslovně uvedených v kupní smlouvě.  Kupní smlouva je prodávajícím splněna řádně, pokud dodaný vůz odpovídá schválenému typu vozidla dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla platného v den odevzdání.

9.      Použití značek, číselných nebo slovních označení apod. dovozcem, výrobcem nebo prodávajícím k označení vozu neurčuje jakost a provedení a z jejich použití nevznikají kupujícímu žádná oprávnění.

10.   Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a ostatní údaje, udávané nebo publikované k reklamním a propagačním účelům dovozcem, výrobcem nebo prodávajícím, mají vždy jen přibližnou a ilustrativní povahu a nejsou závaznými údaji o vlastnostech a jakosti vozu, vyjma technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu (technický průkaz) vozu. Údaje o emisích CO2 a o spotřebě pohonných hmot odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK (tzv. Evropský jízdní cyklus) ke stanovení spotřeby pohonných hmot a provozní spotřeba se může lišit v závislosti na různých okolnostech, jako jsou např. klimatické podmínky, rychlostní profil, osobnost řidiče, odpor vzduchu, dynamika jízdy, naložení vozu, použité pneumatiky, zapnuté spotřebiče apod.

 

Článek VII.

PRÁVA PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

 

1.      Je-li kupující v prodlení se splněním svého závazku včas převzít vůz a není-li jeho prodlení způsobeno okolnostmi na straně prodávajícího, je prodávající oprávněn účtovat úplatu za uskladnění vozu ve výši 400,-- Kč za každý den prodlení, počínaje následujícím dnem po dni určeným k převzetí vozu.

2.      V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny (nebo části) příp. se splněním jiné povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odepřít předání vozu kupujícímu, a to po celou dobu prodlení kupujícího, aniž by se dostal do prodlení s předáním.

3.      Trvá-li prodlení kupujícího s převzetím vozu déle než 30 dní je prodávající oprávněn kdykoli během doby, kdy toto prodlení dále trvá, odstoupit od kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy oprávněn odstoupit ihned v případě, že kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že kupující tuto povinnost nesplní nebo nemůže splnit. Odstoupit od kupní smlouvy prodávající může i v případě, že kupující nezaplatí včas zálohu, nebo doplatek ceny.

4.      V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, může prodávající vedle práva na úplnou náhradu škody, požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši zálohy na cenu uvedené v kupní smlouvě. Prodávající může smluvní pokutu započíst proti záloze na cenu. Toto ustanovení zůstává v platnosti a účinnosti i po ukončení kupní smlouvy.

 

Článek IX.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) informuje spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. ZOS, který se týká vozu či služeb prodávajícího a který vznikne z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

Článek X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Převody práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy vyžadují vždy souhlas obou smluvních stran.

2.      Kupní smlouva i OPP se řídí zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

3.      Jakékoli změny či dodatky kupní smlouvy a OPP musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

4.      V případě, že po podpisu kupní smlouvy do doby jejího splnění (resp. do odevzdání vozu) dojde k uzavření leasingové smlouvy na vůz uvedený v kupní smlouvě, nebo smlouvy obdobné mezi kupujícím a třetí osobou (zejména leasingovou společností), kupní smlouva se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné) smlouvy automaticky ruší (resp. práva a povinnosti z ní zanikají dohodou). Strany se dohodly, že uhrazená záloha na cenu může být použita na úhradu zálohy (příp. akontace) dle uvedené leasingové nebo jí podobné smlouvy.